Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
KONSORCJUM NAUKOWE „ZIELONA CHEMIA”

ul. Wojska Polskiego 48

60-627 Poznań

Główny telefon: (4861) 846 6028

Główny email: zielona.chemia@up.poznan.pl

Strona www: www.zielonachemia.org.pl

KONSORCJUM NAUKOWE „ZIELONA CHEMIA”

Informacje o projekcie:

Projekt PO IG 01.01.02-00-074/09

„Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” o akronimie „ZIELONA CHEMIA” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013,

Wykaz publikacji będących rezultatem realizacji Projektu:

 PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE

 DONIESIENIA KONFERENCYJNE

 PATENTY

 PRACE POPULARNO-NAUKOWE

 

Oś Priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działania: 1.1., Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałania 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie „nowe materiały i technologie”, „biotechnologia i bioinżynieria”, a także „rolnictwo i środowisko”.

Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wartość Projektu: 27 589 004,96 PLN Udział Unii Europejskiej: 21 865 858,24 PLN Okres Realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2014 Hasło przewodnie: Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Cel projektu:

Wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej i obawy związane z ocieplaniem klimatu wskutek nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują gwałtowny wzrost zainteresowania nowymi surowcami dla przemysłu chemicznego. Największe nadzieje wiąże się z surowcami odnawialnymi oraz ich pochodnymi. Jednym z takich surowców jest glicerol, stanowiący odpad przy produkcji biopaliw z olejów roślinnych (biodiesel).

Realizowany projekt badawczy ma na celu opracowanie nowoczesnej technologii mikrobiologicznej konwersji glicerolu do produktów chemicznej o dużej wartości dodanej. Zdolność konwersji glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych posiadają bakterie rodzaju Clostridium, Citrobacter, Lactobacillus i inne. Możliwe jest także konstruowanie mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych z grupy organizmów bezpiecznych dla człowieka, które będą miały wzmożoną syntezę tych metabolitów.

 

 

Zadania badawcze:

Izolacja bakterii i konstrukcja mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie o wyjątkowych uzdolnieniach syntetycznych.
Opracowanie i optymalizacja procesu biotechnologicznej konwersji glicerolu do metabolitów przy użyciu technik bioreaktorowych.
Separacja i oczyszczanie poszczególnych metabolitów z cieczy pohodowlanych.
Wykorzystanie oczyszczonych metabolitów do produkcji finalnych produktów przemysłowych: poliuretanów, nienasyconych poliestrów i składników żywności.
Rozwijane w tych badaniach procesy biotechnolo-giczne są oparte na zastosowaniu odnawialnego i zarazem odpadowego surowca, jakim jest glicerol pozyskiwany przy produkcji biopaliw. W ten sposób biomasa roślinna jest konwertowana nie tylko do paliw silnikowych, ale także do produktów chemicznych, w tym tworzyw sztucznych. W ten sposób następuje pełne wykorzystanie surowca wyjściowego.
Jednocześnie powstaje realna alternatywa do zastąpienia surowców petrochemicznych surowcami odnawialnymi w produkcji tak ważnych produktów finalnych.


Partnerzy:

WNIOSKODAWCA
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
www.puls.edu.pl
 
 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- oferta dla nauki i praktyki
PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY
Politechnika Poznańska
60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
www.put.poznan.pl
 
 Katedra Chemii UP, Poznań
PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27
www.up.wroc.pl
 
 UP, Wrocław
PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
www.up.lublin.pl
 
 UP, Lublin
           PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY
           Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
           70-310 Szczecin, al. Piastów 17
           www.zut.edu.pl

                      


Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
 
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

 

 

news

<Czerwiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter