Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 79

02-008 Warszawa

Główny telefon: +48 (22) 234 70 85, +48 (22) 234 70 89

Główny fax: +48 (22) 234 70 16

Główny email: studium@biznes.edu.pl

Strona www: http://www.biznes.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

 

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

"Oferujemy interdyscyplinarny program, pozwalający na aktualizację i poszerzenie wiedzy przydatnej w codziennej praktyce zarządzania, dostosowany do potrzeb i możliwości kadry sektora farmaceutycznego."

- Prof. Tomasz Hermanowski
Kierownik Studium

Studia typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

 

 

Zajęcia (jeden semestr - 133 godz.) realizowane są w języku polskim w trybie weekendowym. Wykłady, warsztaty i seminaria dyplomowe prowadzą wybitni eksperci oraz doświadczeni praktycy, zatrudnieni w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia, Państwowym Zakładzie Higieny, kancelariach prawnych, wyspecjalizowanych w doradztwie dla sektora farmaceutycznego, polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych, przedsiębiorstwach informatycznych i uczelniach wyższych.

 

 

 
Dla osób pracujących w sektorze farmaceutycznym, czy instytucjach organizujących lub finansujących opiekę zdrowotną, udział w Studium jest okazją, aby w ramach kształcenia ustawicznego zaktualizować swoją wiedzę i przygotować się do zmiany warunków konkurencji na rynku leków, wynikającej z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki

Program studiów

BLOK 1
Ewolucja systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych

 • Stan zdrowia ludności a popyt na usługi zdrowotne oraz leki
 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • System finansowania opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ewolucja systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zasady refundacji świadczeń zdrowotnych oraz środków farmaceutycznych
 • Ustawa Refundacyjna
 • E-zdrowie
 • Telemedycyna

Czego się nauczysz?

 • Uzyskasz wiedzę na temat struktury i funkcji polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz źródeł jego finansowania
 • Zrozumiesz rolę interesariuszy w systemie
 • Posiądziesz znajomość pakietu ustaw zdrowotnych oraz  nowej ustawy refundacyjnej, wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami
 • Poznasz zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzenia pakietu ustaw zdrowotnych
 • Zrozumiesz rolę i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych 

BLOK 2
Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego

 • Ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zakładach opieki zdrowotnej
 • Zapewnienie jakości produktów leczniczych (GMP,GLP, GCP)
 • Procedury dopuszczania do obrotu leków w Unii Europejskiej
 • Nadzórnad bezpieczeństwem farmakoterapii - nowe rozwiązania w Unii Europejskiej
 • Struktura dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymogami Wspólnego Dokumentu Technicznego
 • Prawo farmaceutyczne -nowe zasady rejestracji leków w Polsce
 • Dopuszczanie do obrotu leków generycznych, znaczenie dla przemysłu krajowego
 • Nowe prawo farmaceutyczne, znaczenie dla pacjenta - badanie czytelności ulotki informacyjnej
 • Wybrane zagadnienia ustaw o: nieuczciwej konkurencji, ochronie własności przemysłowej i danych osobowych, podatku od osób prawnych i fizycznych

Czego się nauczysz?

 • Zyskasz umiejętność czytania aktów prawnych z dziedziny farmacji
 • Pozyskasz znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne  wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami
 • Poznasz procedury dopuszczania leków do obrotu
 • Zrozumiesz nowe zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej

BLOK 3
Organizacja i zarządzanie firmą farmaceutyczną

 • Dynamika innowacyjna przemysłu farmaceutycznego
 • Macierzowe struktury zarządzania firmami farmaceutycznymi
 • Zasady prowadzenia badań klinicznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i negocjacje w sektorze farmaceutycznym

Czego się nauczysz?

 • Poznasz zasady pracy w grupie i techniki efektywnej komunikacji
 • Poznasz praktyczne elementy etyki w biznesie i zarządzaniu, a także nauczysz się rozpoznawania technik manipulacji i metod przeciwstawienia się im
 • Poznasz elementy zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja i selekcja, ocena kompetencji i efektów pracy, techniki motywacji pracownika, planowanie rozwoju zawodowego, kultura organizacyjna)
 • Wyćwiczysz techniki negocjacyjne (poznasz strategie negocjacji trójwymiarowych)

BLOK 4
Podstawy marketingu farmaceutycznego

 • Zarządzanie marketingiem farmaceutycznym
 • Rola badań rynku w zarządzaniu marketingiem i sprzedażą
 • Monitorowanie konkurencji
 • Ewolucja  łańcucha dystrybucji środków farmaceutycznych
 • Gospodarka lekami w szpitalach:
  o struktura
  o legislacja
  o zarządzenia NFZ
  o powiązanie z realizacją badań klinicznych
  o audyt prawidłowości realizacji gospodarki lekami w szpitalu
 • Zintegrowane systemy informatyczne w opiece farmaceutycznej
 • Wykorzystanie baz danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientem - technologia Customer Relationship Management
 • Skoordynowana Opieka Farmaceutyczna - Pharmacy Benefit Management

Czego się nauczysz?

 • Poznasz najnowsze metody marketingu bezpośredniego, opartego na wykorzystaniu baz danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • Poznasz zasady zarządzania marketingiem farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem badań rynku oraz monitorowania konkurencji.
 • Zapoznasz się z zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego produktów lekowych
 • Zrozumiesz struktury gospodarki lekami w szpitalach
 • Zapoznasz się z  aktualną legislacją regulującą  gospodarkę lekami w szpitalach
 • Zrozumiesz wpływ zarządzeń NFZ na gospodarkę lekami w szpitalach
 • Zdobędziesz wiedzę na temat powiązań gospodarki lekami w szpitalach i realizacji świadczeń z realizacją badan klinicznych
 • Zapoznasz się z zasadami  przeprowadzania audytu gospodarki lekami w szpitalu

BLOK 5
Farmakoekonomika

 • Podstawy farmakoekonomiki - jej rola i miejsce w naukach medycznych i ekonomicznych
 • Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM)
 • Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia
 • Typy i rodzaje badań farmakoekonomicznych
 • Ocena technologii medycznych nie - lekowych 
 • Farmakoekonomika w praktyce - warsztaty (case studies)
 • Wytyczne prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, zastosowanie farmakoekonomiki w refundacji
 • Raport HTA jako wsparcie w procesie negocjacji z Komisją Ekonomiczną w Ministerstwie Zdrowia

Czego się nauczysz?

 • Poznasz znaczenie oraz typy ocen ekonomicznych w sektorze ochrony zdrowia
 • Pozyskasz umiejętność identyfikacji, grupowania i obliczania kosztów w analizach farmakoekonomicznych
 • Poznasz podstawowe zasady Evidence - Based Medicine wraz z metodami pomiaru efektów leczenia
 • Pozyskasz praktyczną umiejętność projektowania analizy farmakoekonomicznej
 • Poznasz zasady oceny publikacji z zakresu ekonomiki zdrowia i nauczysz się dokonywania takiej oceny
 • Zdobędziesz umiejętność wykorzystywania analizy farmakoekonomicznej oraz raportów HTA jako wsparcia w procesie negocjacji z Komisją Ekonomiczną w Ministerstwie Zdrowia

BLOK 6
HTA -  Ocena Technologii Medycznych

 • Wstęp do HTA, w tym przegląd sposobów wykorzystania HTA w Europie
 • Wyszukiwanie w bazach publikacji medycznych – przegląd systematyczny
 • Metaanaliza wyników przeglądu systematycznego
 • Sposoby wykonywania analiz ekonomicznych (model Markowa, drzewo decyzyjne)
 • Sposoby wykonywania analizy wpływu na budżet (perspektywa, scenariusze - podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny oraz analiza wrażliwości)
 • Europejska sieć HTA: EUnetHTA, narzędzia współpracy międzynarodowej, dyrektywa o opiece transgranicznej nad pacjentami (deklaracja utworzenia europejskiej sieci), harmonogram działań w celu stworzenia sieci

Czego się nauczysz?

 • Posiądziesz wiedzę na temat roli oceny technologii medycznych we współczesnych systemach opieki zdrowotnej, w tym na temat przyszłej współpracy w zakresie HTA w Europie
 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat sposobu wykonania:
  o analizy klinicznej
  o analizy ekonomicznej
  o analizy wpływu na budżet
 • Pozyskasz umiejętność przeszukiwania baz informacji medycznej w celu uzyskania danych do analiz
 • Zdobędziesz umiejętność wyszukania wykonanych przeglądów systematycznych i analiz ekonomicznych, porównania ich wyników, wyciągania wniosków

Seminarium dyplomowe

 • Przygotowanie do napisania pracy z zakresu tematyki poruszanej w Studium
 • Pogłębione studia literaturowe w najbardziej interesującej słuchaczy dziedzinie
 • Indywidualne konsultacje wykładowców i ekspertów

   


 

 

Rekrutacja na Studium

TRYB NABORU:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń drogą on-line:

Termin składania podań: 3 października 2014 r.

Rozpoczęcie zajęć: 17 października 2014 r.
Zakończenie zajęć: styczeń/luty 2015 r.

Szczegółowe informacje w spawie rekrutacji na studium na stronie
http://www.biznes.edu.pl/studium_farmakoekonomiki
 

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty,
24 września 2014 r. o godz. 18:00
w Szkole Biznesu PW, ul. Koszykowa 79
 

Podczas spotkania będzie można uzyskać informację na temat Studium, a także porozmawiasz ze Studentami, Absolwentami i Dyrekcją Szkoly. Będziesz mógł również obejrzeć sale dydaktyczne, w których odbywają się zajęcia.


Sekretariat Studium
Email studium@biznes.edu.pl
Telefon 022 234 70 14, 022 234 70 85
Fax 022 234 70 16
Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski
Kierownik Studium
Email tomasz.hermanowski@biznes.edu.pl
news

<Czerwiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter