Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Główny telefon: (48 22) 59-31-000

Główny fax: (48 22) 59-31-087 lub 59-31-089

Strona www: http://www.sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 


REKRUTACJA


STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć - 60

kwalifikacja - biologia i (chemia lub matematyka lub fi­zyka i astronomia) początek zajęć - semestr zimowy czas trwania studiów - 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł - inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć - 60

kwalifikacja - test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia oraz dyplom inżyniera początek zajęć - semestr letni czas trwania studiów - 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł - magister inżynier

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA

  • biotechnologia w produkcji roślinnej

  • biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwie­rząt

  • biotechnologia w przemyśle spożywczym wybór specjalności: 1. semestr


ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW


chemia ogólna i fizyczna, chemia organiczna, biochemia, enzymologia i techniki biochemiczne, matematyka, tech­nologie informacyjne, bioinformatyka, fizyka z biofizyką, 

etyka, bioetyka, logika, psychologia, społeczne i prawne aspekty biotechnologii, ekologia, botanika, embriologia roślin, embriologia zwierząt, anatomia i histologia zwie­rząt, biologia komórki, biologia molekularna, fizjologia ogólna, genetyka, metody biotechnologiczne w hodowli roślin, genetyczne doskonalenie roślin, genetyczne do­skonalenie zwierząt, diagnostyka molekularna roślin, mi­krobiologia ogólna, metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, wirusologia ogólna, immunologia, immunologia rozrodu, regulacja wzrostu, różnicowania i śmierci komó­rek, kultury komórkowe i tkankowe, inżynieria genetyczna, modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych, biotechnologia gamet i zarodków, biotechnologia rozrodu zwierząt, mikro manipulacje we wspomaganiu rozrodu, metody produkcji i praktyczne wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych, zastosowanie biotechnologii w diagno­styce i profilaktyce chorób zwierząt, >inżynieria procesów biotechnologicznych, przemysłowe procesy biotechnolo­giczne, bioinżynieria, analiza instrumentalna produktów i procesów biotechnologicznych, sterowanie i analiza procesów biotechnologicznych, biotechnologiczne wy­korzystanie bakterii, drożdży, pleśni, kultury starterowe w przemyśle spożywczym, systemy zarządzania jako­ścią, ekologiczne aspekty biotechnologii, biotechnologia środowiskowa: fitoremediacja, biotechnologia w produk­cji roślinnej i zwierzęcej, biotechnologia w przemyśle spo­żywczym i ochronie środowiska, biosensory, podstawy farmakologii i farmacji, alternatywne metody oceny bez­pieczeństwa ksenobiotyków (leków i trucizn), ekonomika produkcji, prawo UE, prawo patentowe i ochrona własno­ści intelektualnej i przemysłowej


SYLWETKA ABSOLWENTA


Absolwenci są przygotowani do stosowania metod biotech­nologicznych w działalności 

gospodarczej i badaniach na­ukowych; posiadają gruntowną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów leżących u podstaw biotechnologii, jak i spe­cjalizacyjnych; posiadają znajomość selekcji i modyfikacji genetycznej (transformacji) organizmów na potrzeby pro­dukcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemysłu spożywczego

uzyskana w czasie studiów wiedza umożliwia absolwen­tom podjęcie pracy w firmach farmaceutycznych, zakła­dach przemysłu spożywczego, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, placówkach naukowych, zakładach biotech­nologicznych lub podobnych


 


Międzywydziałowe Studium Biotechnologii

e-mail: msb@sggw.pl

 

 SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych i mieści się w pierwszej dziesiątce polskich szkół wyższych

Nr 1 w rankingach
(rankingi według Rzeczpospolitej, Perspektyw, Przekroju i Magazynu Studenckiego SEMESTR)

Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce
(konkurs organizowany przez ACI)

Uczelnia Przyjazna Studentom
(konkurs PROstudent 2004)


Najczęściej wybierana uczelnia przez maturzystów

27 000 studentów

1 200 wykładowców

28 kierunków studiów

130  specjalności

13 wydziałów


Wspólne badania naukowe i dydaktyczne z 250 zagranicznymi uczelniami i instytucjami z 50 państw świata Nowoczesny Kampus
(ponad 70 hektarów powierzchni, podziemny parking)

Doskonałe warunki dydaktyczne
(możliwość jednoczesnego studiowania na innych uczelniach rolniczych Program MOSTAR,
1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych,
300 sal wykładowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka,
Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia,
kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju)

 4 000 miejsc w 12-tu doskonale wyposażonych Domach Studenckich
(Internet przy każdym łóżku, kilkanaście stołówek studenckich)

Nowoczesne obiekty sportowe
(kryta pływalnia, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii)

Sekretariat uczelni
Telefon 0-22 593 10 80
Rekrutacja
Email rekrutacja@sggw.pl
Telefon 0-22 593 10 20
news

<Czerwiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter