Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
Wydział Biologii i BiotechnologiiUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Oczapowskiego 1A

10-719 olsztyn

Główny telefon: 89 523 44 48

Główny fax: 89 523 42 68

Główny email: dziekbiol@uwm.edu.pl; tkam@uwm.edu.pl

Strona www: http://www.uwm.edu.pl/wbiol/

Wydział Biologii i BiotechnologiiUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Informacje o wydziale

Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został powołany 06. 12. 1996 r. Jest jednym z 16 wydziałów UWM w Olsztynie. Od  1999 roku Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych z zakresu biologii,a od 2001 stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Jest kontynuatorem tradycji akademickich jednostek przyrodniczych, które funkcjonowały od początku powołania szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach, tj. od 1950 roku Wyższej Szkoły Rolniczej, a od 1974 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Obecnie jednostkami tworzącymi Wydział Biologii jest 10 Katedr (Anatomii Porównawczej, Biochemii, Botaniki i Ochrony Przyrody, Ekologii i Ochrony Środowiska, Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Fizjologii Zwierząt, Genetyki, Mikologii, Mikrobiologii i Zoologii) oraz Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny „Laboratorium Diagnostyki Molekularnej”. Na Wydziale zatrudnionych jest 26 samodzielnych pracowników naukowych (15 prof. i 11 dr hab.), 66 doktorów i1 wykładowca.

Wydział Biologii kształci 689 studentów  na dwóch kierunkach; Biologii i Biotechnologii. Realizowane kierunki kształcenia zostały poddane procedurze akredytacyjnej prowadzonej przez odpowiednie Komisje; kierunek – Biologia ma akredytacje PKA i UKA, kierunek – Biotechnologia akredytację PKA. W prowadzonych na Wydziale studiach doktoranckich bierze obecnie udział 60 doktorantów.

 

Badania naukowe są aktualnie realizowane w ramach 12 zadań w ramach działalności statutowej, 35 grantów MNiSW i NCN (w tym 32 to projekty własne i habilitacyjne, 3 promotorskie), 1 projektu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus, 3 projektów zamawianych przez podmioty gospodarcze, 1 finansowanego przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych. Istotnym dla rozwoju jakości kształcenia i podwyższania kompetencji kadry był realizowany przez Wydział  od roku 2009 projekt POKL 04.01.01-00-178/09 pt. „Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Badania prowadzone w poszczególnych jednostkach Wydziału Biologii są powiązane z procesami dydaktycznymi na poszczególnych kierunkach kształcenia, także poprzez opiekę nad studentami wykonującymi prace magisterskie lub licencjackie, oraz umożliwienie studentom – o sprecyzowanych zainteresowaniach naukowych – udziału w badaniach prowadzonych w 10 funkcjonujących studenckich kołach naukowych.Na Wydziale rozwijane są następujące specjalności naukowe: biochemia żywności, biologia rozrodu zwierząt, biotechnologia roślin, cytogenetyka zwierząt, ekologia ewolucyjna, geobotanika, genetyka roślin, hydrobiologia, mikologia stosowana, neuroanatomia, parazytologia, proteomika roślin, taksonomia i biologia zwierząt. Tematyka i zakres realizowanych zadań badawczych mieści się w priorytetowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego obszarach nauki zorganizowanych w grupy problemowe. Zadania badawcze proponowane do realizacji w roku 2012 na Wydziale Biologii skupiają się w czterech grupach problemowych:

  • różnorodność biologiczna i jej ochrona,
  • molekularne aspekty regulacji procesów fizjologicznych u zwierząt,
  • środowiskowe uwarunkowania zdrowia człowieka i zwierząt,
  • wykorzystanie biotechnologii do poprawy cech użytkowych roślin i zwierząt.

Tematyka badań dotyczy taksonomii, genetyki, biochemii, anatomii i morfologii funkcjonalnej oraz biologii zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów. Badania roślin dotyczą, m. in. ewolucji molekularnej wybranych gatunków roślin, różnorodności biologicznej roślin Polski Północno-Wschodniej i aktywnej ochrony jej zasobów, doskonalenia metod transformacji genetycznej wybranych gatunków roślin uprawnych oraz poznawaniu biochemicznych podstaw kiełkowania nasion. Badania zwierząt dotyczą systematyki, czyli taksonomii, filogenezy i klasyfikacji, oraz biologii i fizjologii rozrodu.

W ostatnich latach nastąpiło znaczące wzbogacenie bazy dydaktyczno-naukowej w postaci

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej z pracowniami:  analizy kwasów nukleinowych, cystometrii przepływowej,  analizy białek,  mikroskopową,  zwierzęcych kultur in vitro,  hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro, mikrobiologiczną, izotopową, immunohistochemiczną oraz Centrum nutri-bio-chemicznego z pracowniami bioróżnorodności mikroorganizmów i roślin, biochemii i fizjologii roślin i nasion, taksonomii i filogenezy zwierząt, fizjologii i ekologii zwierząt.

 

Kształcenie na Wydziale - kierunek biotechnologia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu metod biologii molekularnej oraz procesów technologicznych. Jest przygotowany do pracy w firmach biotechnologicznych i nadzoru procesów biotechnologicznych w przemyśle, ochronie środowiska i ochronie zdrowia. Posiada wiedzę umożliwiającą podejmowanie zadań technicznych i organizacyjnych oraz pracę w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych.

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod technologicznych i biologii molekularnej. Absolwent specjalności Biotechnologia przemysłowa uzyskuje wiedzę z zakresu mikrobiologii molekularnej, infekcyjnej, środowiska, mikologii, a także technologii biopreparatów, technologii przemysłów fermentacyjnych oraz selekcji i ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów. Przygotowany jest do pracy w gałęziach przemysłu, wykorzystujących procesy biotechnologiczne w technologii żywności oraz w innych dziedzinach stosujących biopreparaty. Może być zatrudniony w laboratoriach kontrolnych, zakładach związanych z produkcją żywności oraz placówkach naukowo-badawczych.

Absolwent specjalności Biotechnologia w medycynie weterynaryjnej uzyskuje wiedzę z zakresu wirusologii, mikologii i diagnostyki  molekularnej chorób zwierząt, immunologii klinicznej i molekularnej, genetyki i epidemiologii molekularnej, diagnostyki zagrożeń biologicznych żywności oraz biotechnologii leków. Przygotowany jest do pracy w placówkach, które stosują metody biologii molekularnej w produkcji szczepionek, biopreparatów, przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki preparatów i do serodiagnostyki oraz immunomodulatorów pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Może podjąć pracę w laboratoriach kontrolnych i wdrożeniowych, firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz placówkach naukowo-badawczych.

Absolwent specjalności Biotechnologia molekularna (specjalizacja biotechnologia molekularna roślin; biotechnologia molekularna zwierząt) uzyskuje wiedzę z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej współczesnej hodowli roślin, diagnostyki molekularnej, w oparciu o geny i produkty tych genów, stosowania technik klonowania genów i transformacji roślin, analizy regulacji i ekspresji genów, oczyszczania i identyfikacji białek, kwasów nukleinowych i metabolitów, stosowania różnorodnych technik mikroskopowych. Posiada umiejętności stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych w warunkach in vivo oraz in vitro. Potrafi identyfikować organizmy wykazujące cenne cechy fizjologiczne (produkcyjne i reprodukcyjne) oraz mutacje genetyczne powodujące zmiany chorobowe. Przygotowany jest do pracy w placówkach naukowo-badawczych, wdrożeniowych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, firmach biotechnologicznych laboratoriach diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Absolwent specjalności Biotechnologia środowiskowa uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania metod biotechnologicznych do ochrony i odnowy środowiska, w tym rozwijania technologii sprzyjających  równoważonemu korzystaniu z zasobów środowiska. Umie projektować bioprocesy do eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków, unieszkodliwiania odpadów oraz bioremediacji gruntów. Posiada umiejętności prowadzenia diagnostyki środowiskowej z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. Zna podstawowe techniki rekombinacji genetycznej drobnoustrojów. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej, konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiskowej, jak również do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, firmach biotechnologicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.

 

Kształcenie na Wydziale - kierunek biologia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych, zna i rozumie prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Posiada wiedzę o funkcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmów żywych na poziomie komórkowym i organizmu. Potrafi planować i wykonywać badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz zadań związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody.
 

Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami przyrody posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, a także z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania, waloryzacji przyrodniczych i metod monitoringu oraz administracyjnoprawną i społeczną, niezbędną do podejmowania decyzji środowiskowych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska oraz wpływu inwestycji na ekosystemy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biologia, specjalność Bioinformatyka posiada wiedzę z podstawowych dyscyplin nauk biologicznych. Zna i rozumie prawa przyrody oraz zależności występujące między elementami środowiska. Posiada wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na poziomie komórkowym i całego organizmu. Dzięki rozszerzonej wiedzy z zakresu biofizyki, matematyki i bioinformatyki oraz umiejętności programowania i komputerowego modelowania procesów biologicznych potrafi stosować wiedzę informatyczną dla rozwiązywania problemów biologicznych. Umie zastosować biologię obliczeniową. Potrafi dokonać analizy sekwencji molekularnych kwasów nukleinowych i białek, prognozować aktywność biologiczną molekuł, badać współzależności między cząsteczkami biologicznymi. Wie, jak przewiduje się struktury przestrzenne biomolekuł. Student jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Umie zaplanować i zrealizować prosty projekt bioinformatyczny. Zaznajomiony jest z podstawową angielską nomenklaturą biologiczną i bioinformatyczną.

Absolwent specjalności Biologia z nauczaniem przyrody posiada wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych oraz chemicznych. Zna i rozumie prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Posiada wiedzę o funkcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmów żywych na poziomie komórkowym i organizmu. Potrafi planować i wykonywać badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz związane z ochroną środowiska i przyrody.

Postrzega zasady etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Skutecznie prowadzi zajęcia edukacyjne, rozbudza zainteresowania poznawcze oraz wspiera rozwój intelektualny uczniów. Organizuje życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskane kwalifikacje: absolwent będzie posiadał uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku biologia uzyska uprawnienia do nauczania biologii w gimnazjum.

Absolwent specjalności Biologia medyczna (kierunek biologia, studia pierwszego stopnia) posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych. Zna mechanizmy biochemiczno-fizjologicznych występujące w organizmów żywych na poziomie komórek oraz tkanek, narządów i całego organizmu. Znajomość różnorodnych metod badawczych współczesnej biologii umożliwia podjęcie współpracy ze specjalistami w zakresie analityki i diagnostyki medycznej oraz udział w pracach badawczych prowadzonych z użyciem materiału biologicznego.

Kwalifikacje: absolwent poznaje i stosuję prawidłowe nazewnictwo specjalistyczne w zakresie biologii medycznej. Zna mechanizmy regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Nabywa umiejętności praktyczne w zakresie prawidłowego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego do badań, wykonywania analiz laboratoryjnych z użyciem różnych metod biologicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników. Absolwent otrzymuje dyplom licencjacki, po czym ma możliwość kontynuacji nauki na 4-letnich studiach medycznych.

Studia drugiego stopnia  magisterskie

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozległą wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Może zajmować stanowisko nauczyciela w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych, po spełnieniu dodatkowych wymagań.

Absolwent specjalności Biologia środowiskowa dysponuje wiedzą z zakresu struktury i funkcjonowania ekosystemów oraz  ochrony środowiska. Potrafi: prowadzić badania terenowe w odniesieniu do różnych organizmów, wykonać oceny i ekspertyzy przyrodnicze oraz opracowywać  i wdrażać programy ochrony środowisk, a także prowadzić edukację z tego zakresu. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach i placówkach badawczych, zajmujących się szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska, jednostkach kontrolujących stan środowiska.

Absolwent specjalności Biologia molekularna dysponuje wiedzą z zakresu procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Posiada znajomość podstawowych technik i metod biologii molekularnej, które służą do poznania ultrastruktury i funkcji komórki, mapowania genomów, diagnostyki molekularnej oraz mikrobiologicznej i mikologicznej. Absolwent może podjąć pracę w: jednostkach i laboratoriach prowadzących badania zmienności organizmów na poziomie komórkowym i genomowym, laboratoriach analitycznych, przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, placówkach naukowo-badawczych.

news

<Czerwiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter