Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, utworzony w 1918 roku jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju.

W roku 2003 Instytut wizytowała Komisja złożona z wysokiej rangi naukowców światowych. Według jej oceny – poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut Nenckiego na liście wiodących placówek biologicznych w Europie.

 

"Misją Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest dążenie do doskonałości w badaniach podstawowych w obszarze szeroko rozumianych nauk biologicznych, z zachowaniem najwyższej jakości prowadzonych badań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, która może być zastosowana w kontekście potrzeb społeczeństwa dla poprawy jakości życia.

Instytut realizuje misję poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne technologie badawcze oraz krajową i międzynarodową współpracę naukową. Strategicznymi kierunkami prowadzonymi przez Instytut Nenckiego są badania układu nerwowego oraz biologicznych i molekularnych podstaw chorób cywilizacyjnych.

Inwestowanie w kapitał ludzki jest realizowane poprzez zatrudnianie najlepszych badaczy i zapewnienie optymalnego środowiska dla rozwoju całej kadry badawczej, od doktoranta po profesora zwyczajnego, a także przez wsparcie administracyjne w realizacji projektów badawczych oraz zapewnienie kadrze badawczej szerokich możliwości współpracy naukowej.

Wykorzystywanie wiodących technologii badawczych jest realizowane poprzez zakup lub wytworzenie nowoczesnej aparatury badawczej, zapewnienie dostępu do różnorodnych modeli badawczych, w tym zwierząt transgenicznych, inwestowanie w rozwój technologii komputerowych, stymulowanie wynalazczości oraz otwieranie pracowni środowiskowych (usługowych) zapewniających społeczności naukowej dostęp do unikatowej aparatury badawczej.

Prowadzenie współpracy naukowej jest realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie występowania o międzynarodowe projekty badawcze, w tym w ramach umów dwustronnych i programów Unii Europejskiej oraz organizację warsztatów i konferencji o zasięgu międzynarodowym"

Instytut im. Marcelego Nenckiego powstał w Warszawie z inicjatywy uczniów i współpracowników profesora Nenckiego. W 1911 roku Zarząd Towarzystwa Naukowego Warszawskiego podjął uchwałę o utworzeniu „Instytutu Biologicznego im. Marcelego Nenckiego”. W końcu 1918 roku, między innymi Kazimierz Białaszewicz wraz z Romualdem Minkiewiczem oraz Edwardem Flatauem, wystąpili wspólnie do Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z inicjatywą utworzenia niezależnego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Pierwszym dyrektorem prawnie uznanego Instytutu Nenckiego został prof. Kazimierz Białaszewicz, pod jego kierownictwem Instytut zaczął aktywnie działać, a wydatnie przyczyniły się do tego entuzjazm po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wsparcie inteligencji warszawskiej. Już w okresie międzywojennym Instytut Nenckiego stał się wiodącą placówką biologiczną w kraju. Do takiej roli predysponowała Instytut wybitna kadra, nowoczesny warsztat, tematyka badawcza i bogata biblioteka. Utworzony początkowo z trzech zakładów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Zakładu Fizjologii, Zakładu Biologii Ogólnej i Zakładu Neurobiologii), w latach 20-tych powiększył się o Zakłady Embriologii Doświadczalnej, Morfologii i Biometrii. Powstała także sieć stacji terenowych, dzięki którym Instytut stał się kolebką polskiej hydrobiologii i oceanografii; najpierw Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach, później Stacja Morska na Helu i Stacja Rzeczna w Pińsku. Głównym źródłem autorytetu Instytutu i jego wpływu na rozwój biologii w Polsce były, ukształtowane w ciągu dwóch dekad przedwojennej działalności szkoły naukowe – fizjologii i biochemii porównawczej (profesor Kazimierz Białaszewicz), protozoologii doświadczalnej (profesorowie Jan i Stanisława Dembowscy), etologii (profesor Romuald Minkiewicz) oraz polska szkoła limnologiczna (profesorowie Alfred Lityński i Mieczysław Bogucki).

Wojna zniszczyła znaczący majątek Instytutu, zginęło wielu jego pracowników. Dzięki tym, którzy przeżyli, Instytut już w 1945 roku reaktywował swoją działalność. Początkowo mieścił się w czteropokojowym mieszkaniu w Łodzi. Szczególne zasługi w tym pionierskim okresie powojennym mają profesorowie Włodzimierz i Stella Niemierko (Zakład Biochemii), Jan i Stanisław Dembowscy (Zakład Biologii), Jerzy Konorski i Liliana Lubińska (Zakład Neurofizjologii). Wymienieni profesorowie odtworzyli laboratoria, rozpoczęli prace badawcze i zgromadzili wokół siebie zdolną młodzież, z której znakomita większość kontynuowała swą karierę naukową w Instytucie im. Marcelego Nenckiego przez wiele lat. Z chwilą powstania Polskiej Akademii Nauk, Instytut został włączony w jej strukturę. W latach 1953 – 55 wszystkie zespoły badawcze przeniosły się do Warszawy, do specjalnie wybudowanej siedziby przy ulicy Pasteura 3.

W ciągu ostatniego półwiecza Instytut przeszedł wiele zmian organizacyjnych, utrzymując jednak większość dotychczasowych kierunków badawczych i wzbogacając swoją działalność o szereg nowych. Obok działających od lat Zakładów Neurofizjologii, Biochemii Komórki, Biochemii Mięśni, Biologii Komórki, utworzono w 1997 roku Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej. Powołano wiele nowych laboratoriów zarówno badawczych, jaki i aparaturowych. Obecnie w Instytucie pracuje około 300 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, będącej częścią Instytutu Biologii Doświadzalnej PAN

 

 

 

HORYZONT2020 W INSTYTUCIE NENCKIEGO

 

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl szkoleń na temat HORYZONTU2020, największego w historii Unii programu w zakresie badań naukowych i innowacji. Podczas szkoleń i dni informacyjnych prowadzonych przez specjalistów z Krajowego Punktu Kontaktowego UE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dowiedzą się Państwo, jak znaleźć  odpowiedni konkurs, partnerów, a także jak przygotować wniosek i ubiegać się o finansowanie badań lub stypendiów.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu HORYZONT2020 W INSTYTUCIE NENCKIEGO odbędzie się w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego w dniu 15 lipca 2014 r.
o godz. 11:00
. Obejmie ono następujące zagadnienia:

·         Przedstawienie oferty Sieci KPK PB UE

·         Horyzont 2020 – struktura nowego programu ramowego UE

·         Zasady udziału w Programie

·         Granty ERC

·         Działania Marii Skłodowskiej-Curie

·         ‘Widening Participation’

·         Spójność H2020 z funduszami strukturalnymi.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zgłoszenie udziału: http://h2020.evenea.pl/

 

Kontakt: Marta Rucińska      
m.rucinska@nencki.gov.pl    
22 589 23 30

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promujacego Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego

http://www.youtube.com/watch?v=zTse2TLOLS4&list=UUQ6tUGCY46A0srd__f_zniA

 

 

   Instytut Nenckiego sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu 2020

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego siedmioletni budżet to prawie 80 mld EUR. Kluczowym zadaniem „Horyzontu 2020” jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

 

Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapelowała do dyrektorów placówek naukowych o podjęcie wspólnych działań w ramach „Paktu dla Horyzontu 2020”. Pakt ma zmotywować polskich uczonych do sięgania po środki europejskie programu. Przystąpienie do niego to zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z Brukseli.

 

Rada Naukowa Instytutu Nenckiego na posiedzeniu dnia 27 czerwca br. przyjęła postanowienia "Paktu dla Horyzontu 2020" i zgłosiła przystąpienie Instytut do grona sygnatariuszy. 

 

 

 

 

 

Dnia 31 maja 2014 r., pod hasłem TIME, odbędzie się na Stadionie Narodowym 18. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jak co roku ponad 200 instytucji z kraju i zagranicy zaprezentuje pokazy z różnych dziedzin nauki.

Doktoranci Instytutu Nenckiego w namiocie A45 przedstawią dwa pokazy, na które serdecznie zapraszamy.

 

MÓZG NA CZASIE

Obalamy powielany na co dzień mit, mówiący że na pewnym etapie życia ilość komórek w mózgu może tylko maleć i że neurogeneza, tzn. powstawanie nowych komórek nerwowych nie zachodzi u dorosłych. Wiele badań dowodzi, że w dorosłym mózgu występują nieduże ilości nerwowych komórek macierzystych, z których mogą powstawać nowe dojrzałe neurony. Zainteresowane osoby poznają historię tego odkrycia, najnowszy proponowany przez naukowców schemat powstawania neuronów, oraz dowiedzą się w jaki sposób neurogeneza w rozwoju prenatalnym tworzy fundamenty dla reszty przemian i zjawisk fizjologicznych w mózgu. Podczas pokazu uczestnicy samodzielnie stworzą prosty model mózgu na wczesnym etapie rozwoju (z udostępnionych na stanowisku elementów) oraz dowiedzą się, w jakie struktury wraz z upływającym czasem przekształcają się jego poszczególne części.

 

MAŁY CHEMIK DZIŚ I JUTRO - JAK SIĘ TERAZ ROBI MAGICZNE ELIKSIRY?

Stanowisko przygotowane dla najmłodszych imitować będzie prawdziwe współczesne laboratorium, a oni sami będą mieli okazję zmienić się w biologów i chemików doświadczalnych. Na miejscu dostępne będą różne przedmioty używane przez naukowców w doświadczeniach (menzurki, pipety , pęsety, probówki itp.). Eksperyment polegać będzie na mieszaniu ze sobą różnokolorowych roztworów (woda + farby nietoksyczne) za pomocą narzędzi dostępnych w prawdziwym laboratorium. Dodatkowymi materiałami dostępnymi na stanowisku będą suchy lód i płyn do mycia naczyń. Dzięki temu roztwory będą się pienić i „parować”. Doświadczenia wykonywane będą pod nadzorem organizatora.

 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki dokonało oceny aktywności placówek ubiegających się o granty w roku 2013. Najwięcej środków trafiło do uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Adama Mickiewicza w Poznaniu. Określono także tzw. współczynnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych. Na pierwszym miejscu znalazł się Instytut Fizyki PAN z wynikiem 60 proc., natomiast na drugim, z wynikiem 55 proc. - Instytutowi Nenckiego.

 

 

 

Zapraszamy na pokazy filmów przyrodniczych z cyklu BIO-FILM, odbywające się w poniedziałki w Instytucie Nenckiego

Więcej informacji: http://nenckifilm.evenea.pl/

 

 

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

http://www.youtube.com/watch?v=RAqPZTNb6w0&list=UUQ6tUGCY46A0srd__f_zniA&feature=player_embedded

news

<Sierpień 2018>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter